0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

 


Stypendia szkolne


Referat oświaty - Szkoła Podstawowa w Szadku, ul. Prusinowska 4

 

Stypendium szkolne - może otrzymać uczeń, zamieszkały na terenie Gminy i Miasta Szadek, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo -wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 351 złotych netto, a dla osób samotnie gospodarujących 477 złotych netto. Kryterium dochodowe obowiązuje do 30 września 2012 r.

Zgodnie ze zmianą Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, ustala się nowe kryterium dochodowe. Od 1 października 2012r. miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty 456 złotych netto, a dla osób samotnie gospodarujących 542 złotych netto.

Pomoc materialna przysługuje:

  • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

  • uczniom szkół niepublicznych, nieposiadających uprawnień szkół publicznych, dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki – 18 lat;

  • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych– do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

  1. stypendium szkolne,

  2. zasiłek szkolny.Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są:

  1. stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe,

  2. stypendium Prezesa Rady Ministrów,

  3. stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,

  4. stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodoweWniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów - do dnia 15 października danego roku szkolnego.Wykaz dokumentów niezbędnych do ustalenia miesięcznego dochodu na osobę w zależności od sytuacji rodzinnej i materialnej

ŹRÓDŁO DOCHODU

RODZAJ WYMAGANEGO DOKUMENTU

Umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło

Zaświadczenie wystawione przez pracodawcę o wynagrodzeniu netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku

Renta, emerytura, zasiłek chorobowy

Odcinek renty, emerytury lub zaświadczenie z ZUS potwierdzające wysokość wymienionych świadczeń w miesiąca poprzedzającym złożenie wniosku

Świadczenie rodzinne (zasiłek rodzinny wraz z dodatkami), zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek wychowawczy, dodatek mieszkaniowy, zaliczka alimentacyjna, a także zasiłek stały

Zaświadczenie o wysokości pobieranych świadczeń bądź oświadczenie o ich niepobieraniu

Alimenty otrzymywane dobrowolnie lub w drodze egzekucji

Kopia wyroku zasądzającego kwotę alimentów, ewentualne przekazy/przelewy dokumentujące wysokość alimentów

Świadczenia z urzędu pracy (np. zasiłek dla bezrobotnych, stypendium stażowe)

Zaświadczenie potwierdzające status osoby bezrobotnej bądź zaświadczenie o wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych

Działalność gospodarcza

Zaświadczenie z urzędu skarbowego zawierające informacje o formie opodatkowania, podstawie wymiaru składki oraz dowód opłacenia składek w ZUS

Inne (stypendia pobierane z innego źródła, praktyki szkolne)

Zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o wysokości pobieranego stypendium lub zaświadczenie o wynagrodzeniu netto otrzymywanego w ramach praktyk szkolnych
Uchwała Nr XXXIII/309/2005 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 19 grudnia 2005r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Szadek

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Szadek

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na okres od 1 września 2012r. do 30 czerwca 2013r.

Wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego

Uchwała Nr VIII/49/2011 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta SzadekInformacja opublikowana przez:
  GCI SZADEK dnia 2 luty 2005 godz. 10:43
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Sylwester Urbaniak dnia 14 styczeń 2013 godz. 13:30
Liczba odsłon:
  9188 od 2 luty 2005 godz. 10:43  (średnio 2.41 odsłon/dobę)

Urząd Gminy i Miasta Szadek
tel. 8215004
fax. 8215773
urzad@ugimszadek.pl