0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

 


Wpis do ewidencji działalności gospodarczej


KARTA INFORMACYJNA

Nazwa usługi

Wpis, zmiana wpisu, zgłoszenie zawieszenia i wznowienie wykonania działalności gospodarczej, wykreślenie wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy i Miasta Szadek

Referat Działalności Gospodarczej

Ul. Warszawska 3

98-240 Szadek

Tel. (42)8216801

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 2 lipca 2004r.o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.)
 • Ustawa z 2 lipca 2004r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. .U. z 2004r. Nr 173, poz. 1808 z późn. zm. )

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z załącznikami.
 • dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem, potwierdzający tożsamość (do wglądu)

Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć:

 • osobiście w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy (podpisany w obecności pracownika urzędu przyjmującego wniosek,).
 • Przedsiębiorca może wypełnić wniosek on-line w CEIDG a następnie wydrukować i udać się do Urzędu Gminy w celu jego podpisania i złożenia.
 • Tak wypełniony wniosek będzie dostępny w systemie CEIDG przez 7 dni. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie kreskowym.
 • Wysłać listem poleconym (w tym przypadku własnoręczność podpisu wnioskodawcy musi być poświadczona przez notariusza)

Wniosek stanowi jednocześnie zgłoszenie do:

 • krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON)
 • zgłoszeniem identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym do urzędu skarbowego
 • zgłoszeniem płatnika składek w ZUSlub KRUS

Sposób załatwienia sprawy:

 • Organ gminy przyjmuje wniosek o wpis do CEIDG, potwierdza tożsamość wnioskodawcy oraz wydaje przedsiębiorcy za pokwitowaniem potwierdzenie przyjęcia wniosku.
 • Następnie przekształca wniosek na formę dokumentu elektronicznego, opatrując go podpisem elektronicznym upoważnionego pracownika urzędu gminy i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.
 • Jeżeli przesłany pocztą wniosek jest niepoprawny, organ gminy wzywa niezwłocznie do skorygowania lub uzupełnienia wniosku, wskazując uchybienia, w terminie 7 dni roboczych pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania

Opłaty:

wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie podlega opłacie.

 

Od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł.

Wpłat dokonywać należy na rachunek bankowy: BS Szadek: 66 9269 0004 0000 0648 2000 0060

UWAGA! Zwolnione od opłaty jest pełnomocnictwo udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).

 

Tryb odwoławczy:

Brak

Organ gminy nie wydaje w tej sprawie żadnej decyzji ani postanowienia z możliwością odwołania.

 

Druki do pobrania:

CEIDG-1 - wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

CEIDG-MW - Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej

CEIDG-RD - Wykonywana działalność gospodarcza

CEIDG-RB - Informacja o rachunkach bankowych

CEIDG-SC - Udział w spółkach cywilnych

CEIDG-PN - Udzielone pełnomocnictwa

CEIDG-POPR - Dokonywanie korekt w przypadku pomyłek

 

Szczegółowa instrukcja wypełnienia wniosku CEIDG-1

 

Inne informacje:

 • Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej www.ceidg.gov.pl
 • Od 01.01.2012r. powstała Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej zwana CEIDG.
 • CEIDG prowadzi w systemie teleinformatycznym minister właściwy do spraw gospodarki.

Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o:

 • zmianę wpisu – w terminie 7 dni od dnia zmiany danych
 • wykreślenie wpisu – wniosek należy złożyć w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej – podana data zaprzestania jest ostatnim dniem prowadzenia działalności gospodarczej ( zgodnie z instrukcją wypełnienia wniosku CEIDG-1)
 • zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej – okres zawieszenia rozpoczyna się od dnia złożenia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej i trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej ( nie można zgłosić zawieszeniaz datą wsteczną, a jedynie z późniejszą )
 • wznowienie wykonywania działalności gospodarczej – okres wznowienia rozpoczyna się od dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej ( nie można zgłosić wznowienia z datą wsteczną, a jedynie z późniejszą)

Druki wniosków oraz książka Polskiej Klasyfikacji Działalności są dostępne w pok. nr 6.

Klucze powiązań 2007 - 2004Informacja opublikowana przez:
  GCI SZADEK dnia 19 listopad 2004 godz. 11:18
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Sylwester Urbaniak dnia 28 czerwiec 2013 godz. 11:30
Liczba odsłon:
  9385 od 19 listopad 2004 godz. 11:18  (średnio 2.42 odsłon/dobę)

Urząd Gminy i Miasta Szadek
tel. 8215004
fax. 8215773
urzad@ugimszadek.pl