0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

 


Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych  » Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych


Karta informacyjna

Urząd Gminy i Miasta Szadek

Referat działalności gospodarczej

ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012r., poz. 1356)

Uchwała Rady Gminy i Miasta Szadek Nr XXIX/160/93 z dnia 29 czerwca 1993r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy i miasta Szadek.

Uchwała Rady Gminy i Miasta Szadek Nr XXIX/161/93 z dnia 29 czerwca 1993r w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy i miasta Szadek.

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz.1282 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty: 

1.     dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,

2.     pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,

3.     decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu (lokalu)

Wniosek  do pobrania

Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych-

Wniosek do pobrania

Opłaty

Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wnoszą opłatę przed wydaniem zezwolenia w wysokości:

  • 525 zł- na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa
  • 525 zł- na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa)
  • 2.100 zł- na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu.

Przedsiębiorcy   prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych, przed wydaniem kolejnego zezwolenia, wnoszą opłatę  w wysokości uzależnionej od wartości sprzedaży w roku poprzednim (ustaloną na podstawie pisemnego oświadczenia przedsiębiorcy o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, składanego do dnia 31 stycznia):

·         1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł,

·          1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł,

·         2,7% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających powyżej 18% alkoholu, jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 77 000 zł.

Opłata za korzystanie z zezwolenia wnoszona jest w każdym roku kalendarzowym, objętym zezwoleniem w wysokości jak powyżej.
W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Opłata wnoszona jest w kasie  lub na rachunek Urzędu:

BS Szadek: 66 9269 0004 0000 0648 2000 0060,

Opłata w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. Są to terminy ostateczne, niepodlegające przedłużeniu ani przywróceniu.

W przypadku niezłożenia oświadczenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia lub niedokonania opłaty we wskazanych ustawowo terminach zezwolenie wygasa, a przedsiębiorca może wystąpić o nowe zezwolenie po  6 miesiącach.

Wzór formularza oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych (w styczniu – przedsiębiorcy, którzy prowadzili sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim).- wniosek do pobrania

Opłata skarbowa

17 zł    -  za pełnomocnictwo.

Miejsce składania dokumentów

Urząd Gminy i Miasta Szadek

Referat działalności gospodarczej

ul. Warszawska 6

tel.43 8216801

pok. nr 6

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się dla;

punktu detalicznego 2 lata

punktu gastronomicznego 4 lata

Tryb odwoławczy

 

 

Od postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Miejsko Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szadku w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Szadek w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Dodatkowe informacje

Wniosek opiniowany jest przez Miejsko-Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szadku.

 

W przypadku udzielenia zezwolenia wnioskodawca odbiera decyzję osobiście oraz opłaca stosowną opłatę, w zależności od rodzaju zezwolenia.

 

Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest:

1) posiadanie zezwolenia wydanego przez Burmistrza Gminy i Miasta Szadek

2) wniesienie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w ustawowo określonych wysokościach i terminach,

3) zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych,

4) posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu stanowiącego punkt sprzedaży,

5) wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu,

6) zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany,

7) prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez radę gminy i miasta, dotyczące liczby i zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

8) przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa.

 Informacja opublikowana przez:
  Sylwester Urbaniak dnia 19 kwiecień 2013 godz. 12:26
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Sylwester Urbaniak dnia 28 maj 2013 godz. 15:32
Liczba odsłon:
  3762 od 19 kwiecień 2013 godz. 12:26  (średnio 2.07 odsłon/dobę)

Urząd Gminy i Miasta Szadek
tel. 8215004
fax. 8215773
urzad@ugimszadek.pl