0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

 


GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI » Zasady Gospodarowania Odpadami Komunalnymi


Szanowny Mieszkańcu!

Sejm zobowiązał Gminy do uruchomienia systemu gospodarki odpadami w 2013 r. Zgodnie z nową ustawą o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od dnia 1 lipca 2013 r. Gmina Szadek przejmie obowiązki właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

ULOTKA - Zasady Gospodarowania Odpadami Komunalnymi /PDF/

 

Gminnym systemem gospodarki odpadami objęci zostaną właściciele nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Szadek.

Gminny system odbierania odpadów obejmuje jedynie odpady wytworzone w gospodarstwie domowym.

 

ODBIÓR ODPADÓW

Odpady odbierane będą zgodnie z harmonogramem dostarczonym przez firmę, która wygrała przetarg, nie rzadziej jednak niż 1 raz w miesiącu dla nieruchomości jednorodzinnych oraz 1 raz w tygodniu dla nieruchomości wielolokalowych.

 

Ilość i wielkość pojemników uzależniona będzie od złożonej deklaracji.

Pojemniki w kolorze szarym (grafitowym) dostarczy firma. Każdy pojemnik opatrzony będzie kolorową nalepką:

- ODPADY ZMIESZANE – KOLOR NIEBIESKI,

- ODPADY SELEKTYWNE: MAKULATURA, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE, METAL, SZKŁO – KOLOR ŻÓŁTY,

- ODPADY BIO – KOLOR BRĄZOWY.

 

ZANIM WRZUCISZ!

Opróżnij opakowania z resztek produktów, zdejmij nakrętki, wypłucz opakowanie, zgnieć butelkę lub puszkę.

Postaraj się nie tłuc wrzuconego szkła, oczyść papier z resztek produktów, złóż kartony tak, aby zajmowały jak najmniej miejsca.

 

MAKULATURA, TWORZYWA SZTUCZNE,

OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE, METAL, SZKŁO

WRZUCAMY

- Plastikowe butelki typu PET po napojach, mogą być z nakrętkami,

- Plastikowe butelki po olejach spożywczych,

- Opakowania po płynach gospodarczych (po produktach tj. płyn do mycia naczyń, płyn do płukania tkanin, itp.),

- Opakowania po kosmetykach (po produktach tj. szampony, żele pod prysznic, płyny do kąpieli, itp.),

- Gazety, książki, czasopisma kolorowe, zeszyty, zadrukowane lub nie zadrukowane papiery biurowe, broszury, foldery, ulotki reklamowe,

- Pudełka kartonowe, tektura,

- Torby i worki papierowe,

- Folia opakowaniowa (opakowania po chipsach, wafelkach , itp.), folia budowlana, zgrzewki po napojach, torebki jednorazowe, reklamówki,

- Plastikowe meble ogrodowe (krzesła, stoły), wiaderka plastikowe, kanistry plastikowe, wieczka od wiaderek, doniczki plastikowe, miski,

- Opakowania stalowe i aluminiowe (puszki po napojach i konserwach),

- Opakowania kartonowe po sokach, mleku,

- Opakowania po artykułach spożywczych (maśle, jogurtach, serkach, itp.),

- Czyste szklane butelki bez nakrętek,

- Czyste słoiki po sokach i przetworach bez kapsli i nakrętek,

- Stłuczkę szklaną wolną od zanieczyszczeń (potłuczone słoiki i butelki).

NIE WRZUCAMY

- Styropianu,

- Opakowań po olejach i smarach,

- Przeterminowanych leków oraz opakowań po lekarstwach,

- Pieluch jednorazowych,

- Zanieczyszczonych opakowań po produktach spożywczych,

- Zabrudzonego lub tłustego papieru,

- Innych zanieczyszczonych opakowań papierowych,

- Papierów i artykułów higienicznych,

- Tapet, worków po cemencie,

- Puszek i pojemników po farbach i lakierach,

- Opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych,

- Porcelany, ceramiki, naczyń żaroodpornych,

- Luster, szyb okiennych i samochodowych,

- Żarówek, lamp neonowych i halogenowych,

- Baterii i akumulatorów.

 

 

 

ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE

WRZUCAMY

Zmieszane odpady komunalne, czyli wszystkie pozostałe odpady nie nadające się do segregacji, wystudzony popiół.

NIE WRZUCAMY

- Gruzu, gorącego popiołu, ziemi, żużlu, gałęzi, śniegu, lodu, szlamu, substancji toksycznych, wybuchowych i żrących,

- Odpadów przemysłowych i medycznych,

- Baterii i akumulatorów.

 

BIOODPADY

WRZUCAMY

- Organiczne odpady komunalne,

- Liście, kwiaty, suszona trawa,

- Nienadające się do spożycia warzywa i owoce,

- Resztki produktów mlecznych i skorupki jaj,

- Drobne gałęzie drzew i krzewów,

- Pieczywo oraz wyroby cukiernicze,

- Odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji.

NIE WRZUCAMY

- Drewno,

- Piasek i kamienie,

- Kości zwierząt,

- Mięso i padlina zwierząt,

- Odchody zwierząt,

- Żwirku dla kota,

- Popiół z systemów grzewczych, papier i karton.

 

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

znajdować się będzie na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szadku, ul. Starostwo 10, 98-240 Szadek.

PSZOK będzie odbierał odpady od mieszkańców:

- w każdy czwartek i piątek w godzinach 8:00 – 14:30

- w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godzinach 8:00 – 14:30

Do PSZOK mieszkańcy Gminy i Miasta Szadek mogą przywieźć selektywnie zebrane frakcje odpadów komunalnych:

- leki i chemikalia,

- zużyte baterie i akumulatory,

- sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- meble i inne odpady wielkogabarytowe,

- papier i tektura,

- szkło,

- metal,

- tworzywa sztuczne,

- opakowania wielomateriałowe.

 

DEKLARACJE składa się w Urzędzie Gminy i Miasta Szadek, ul. Warszawska 3.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Burmistrza Gminy i Miasta Szadek w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany (nowa opłata obowiązywać będzie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana).

W przypadku niezłożenia deklaracji lub niezgodności danych zawartych w dokumencie z wykazem z ewidencji ludności zostanie wszczęte postępowanie i gmina w drodze decyzji samodzielnie określi opłatę, jaką powinien ponosić właściciel nieruchomości.

 

OPŁATY

Opłatę uiszcza się raz na dwa miesiące, w następujących terminach:

1) do dnia 15 marca (za styczeń - luty danego roku);

2) do dnia 15 maja (za marzec - kwiecień danego roku);

3) do dnia 15 lipca (za maj – czerwiec danego roku);

4) do dnia 15 września (za lipiec – sierpień danego roku);

5) do dnia 15 listopada (za wrzesień – październik danego roku);

6) do dnia 31 grudnia (za listopad-grudzień danego roku).
 

Termin wniesienia pierwszej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi upływa dnia 15 września 2013 roku za okres od dnia 1 lipca 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r.

 

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta Szadek.

 

Sprawami zajmuje się:

Referat gospodarczo-rolny Urzędu Gminy i Miasta Szadek,

tel.: (43) 8216811

 Informacja opublikowana przez:
  Sylwester Urbaniak dnia 17 lipiec 2013 godz. 09:25
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Sylwester Urbaniak dnia 23 grudzień 2014 godz. 12:10
Liczba odsłon:
  3924 od 17 lipiec 2013 godz. 09:25  (średnio 2.01 odsłon/dobę)

Urząd Gminy i Miasta Szadek
tel. 8215004
fax. 8215773
urzad@ugimszadek.pl