0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

 


Akty prawne podlegające ogłaszaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego » 2013 rok


Uchwała nr XXII_151_2012 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 7 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szadku

uchwała nr XXIV1632012 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 25 października 2012r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Szadek na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

uchwała nr XXIV_164_2012 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 25 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII1512012 w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szadku

Uchwała nr XXV_170_2012 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie utworzenia przez Gminę i Miasto Szadek placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej pod nazwą ''Świetlica Środowiska''

Uchwała nr XXV_174_2012 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia ceny żyta do obliczenia podatku rolnego

Uchwała nr XXV_175_2012 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr XXV_171_2012 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Szadku

Uchwała nr XXV_174_2012 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia ceny żyta do obliczenia podatku rolnego

Uchwała nr XXV 175 2012 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr XXVI 183 2012 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Szadek na rok 2013

Uchwała nr XXVI 186 2012 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Uchwała nr XXVI 188 2012 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Uchwała nr XXVII 193 2012 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szadku

Uchwała nr XXVIII 194 2013 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania

UCHWAŁA NR XXXII/227/2013 RADY GMINY I MIASTA SZADEK z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie zmiany regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne zast

Uchwała Nr XIV/125/2000 Rady Gminy i Miasta w Szadku z dnia 28 stycznia 2000 roku w sprawie utworzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szadku

Uchwała Nr XXXIII/234/2013 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/189/2012 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komuna

UCHWAŁA NR XXXIII/233/2013 RADY GMINY I MIASTA SZADEK z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/188/2012 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalny

UCHWAŁA NR XXXIV/239/2013 RADY GMINY I MIASTA SZADEK z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/189/2012 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunaln

UCHWAŁA NR XXXV/243/2013 RADY GMINY I MIASTA SZADEK z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Uchwała Nr XXXVI/247/2013 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 27 września 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 356, 357, 358, 359, 360, 361/8, 361/9 oraz części działek nr 361/6, 362, 363, 364, 365, 366, położony

Uchwała Nr XXXVIII2522013 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt (q) żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na 2014 rok

Uchwała NR XXXVIII/255/2013 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy i Miasta Szadek

Uchwała Nr XXXIX/263/2013 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak

Uchwała Nr XXXIX/260/2013 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Szadek na rok 2014

Uchwała Nr XXXIX/266/2013 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia ''Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Szadek na lata 2013-2032''Informacja opublikowana przez:
  Sylwester Urbaniak dnia 13 maj 2013 godz. 13:16
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Sylwester Urbaniak dnia 6 luty 2014 godz. 09:30
Liczba odsłon:
  4146 od 13 maj 2013 godz. 13:16  (średnio 2.19 odsłon/dobę)

Urząd Gminy i Miasta Szadek
tel. 8215004
fax. 8215773
urzad@ugimszadek.pl