0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

 



 Kwestionariusz Osobowy
Kwestionariusz dla osoby ubiegajacej się o zatrudnienie
Kwestionariusz Osobowy dla Pracowanika

 Budowa, przebudowa, rozbiórka
Formularz wniosku pozwolenia na budowę
Formularz wniosku pozwolenia na rozbiórkę
Formularz zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych, na które zostało wydane pozwolenie na budowę lub rozbiórkę i rejestracja dziennika budowy
Formularz zgłoszenia budowy obiektów i wykonania robót budowlanych nie wymagajcych pozwolenia na budowę
Formularz zgłoszenia rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagajcych pozwolenia na rozbiórkę

 Dofinansowania, dotacje
Formularz karty informacyjnej
Formularz wniosku o dofinansowanie opłat mieszkaniowych
Formularz wniosku o udzielenie dotacji dla szkół
Wniosek o dofinansowanie zadań inwestycyjnych z rodków budżetowych na wspieranie inicjatyw lokalnych
Wniosek o wyrażenie zgody przez Burmistrza Gminy i Miasta Szadek na objecie patronatu honorowego

 Dowód osobisty
Formularz wniosku o wydanie dowodu osobistego

 Działalnoć gospodarcza
Formularz rejestracji działalnoci gospodarczej
Wzór owiadczenia o likwidacji działalnoci gospodarczej
Wzór pisma o wydanie duplikatu zawiadczenia rejestracji działalnoci gospodarczej
Wzór pisma o wydanie zawiadczenia potwierdzajcego wpis do rejestru działalnoci gospodarczej

 Nieruchomoci i lokale użytkowe
Formularz wniosku o nabycie lokalu użytkowego w trybie przetargowym
Formularz wniosku o nabycie prawa własnoci nieruchomoci
Wniosek o nadanie numeru porządkowego

 Mieszkania
WNIOSEK O PRZYDZIAŁ MIESZKANIA

 Podatki
Formularz owiadczenia o stanie majtkowym
Formularz owiadczenie przedsiębiorcy - w przypadku, gdy podatnik prowadzi działalnoć gospodarcz
Formularz przykładowego wniosku w sprawie ulg, umorzeń, rat, odroczeń podatków i opłat od osób fizycznych
Formularz wniosku o zwrot nadpłaconej lub nienależnie zapłaconej opłaty
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości
Zaświadczenie potwierdzające własność gospodarstwa rolnego

 

Urząd Gminy i Miasta Szadek
tel. 8215004
fax. 8215773
urzad@ugimszadek.pl