0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

 


Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków


 

ZGŁOSZENIE INSTALACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

 

KARTA INFORMACYJNA

 

 

 

Opis sprawy / zadania

Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków

Kogo dotyczy

Osób fizycznych lub ich pełnomocników zgłaszających rozpoczęcie eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości nie przekraczającej 5 m3/dobę w ramach zwykłego korzystania z wód

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie zamiaru eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków zawierające:

1.        Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedzibę,

2.        Adres i nr działki, na której terenie prowadzona jest eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków,

3.        Rodzaj i zakres prowadzonej działalności - przeznaczenie oczyszczalni,

4.        Czas funkcjonowania instalacji,

5.        Wielkość i rodzaj emisji – rodzaj i ilość wprowadzanych ścieków w określonym czasie,

6.        Opis stosowanych metod ograniczenia wielkości emisji zanieczyszczeń,

7.        Informację, czy stopień ograniczenia wielkości emisji – stopień oczyszczania ścieków  jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

 

Załączniki:

1.     kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków lub powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,

2.     kopia zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków lub pozwolenia na budowę,

3.     kopia projektu przydomowej oczyszczalni ścieków,

4.     informacja potwierdzająca tytuł prawny do instalacji (kopia aktu notarialnego, umowa dzierżawy, wypis z księgi wieczystej),

5.     pełnomocnictwo, w przypadku dokonania zgłoszenia przez pełnomocnika,

6.     dowód wpłaty opłaty skarbowej.

 

Formularze / wnioski do pobrania

Do pobrania w Urzędzie Gminy i Miasta Szadek pok. nr 2 i 3  oraz ze strony internetowej www.szadek.bip.cc  lub klikając na poniższy link WNIOSEK

Opłaty

Opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia 120,00 zł,

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo 17,00 zł. (w przypadku dokonania zgłoszenia przez pełnomocnika).

Obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą dokonania zgłoszenia.

Opłatę skarbową należy uiścić w punkcie kasowym w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Szadek lub na numer rachunku w/w Urzędu – Bank Spółdzielczy w Szadku 66 9269 0004 0000 0648 2000 0060 BS Szadek

 

 

Jednostka  / osoba odpowiedzialna

Urząd Gminy i Miasta Szadek, ul. Warszawska 3, 98- 240 Szadek – Referat Gospodarczy

Izabella Dudczak  tel. 43 8216809, Michał Góralczyk tel. 43 8216811

Miejsce składania dokumentów

Urząd Gminy i Miasta Szadek, ul. Warszawska 3, 98- 240 Szadek – sekretariat pok. nr 17.

Termin załatwienia sprawy

30 dni

Podstawa prawna

1.        Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 ze zmianami),

2.        Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 145),

3.        Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zmianami),

4.        Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r., Nr 225, poz. 1635 ze zmianami),

5.        Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010  r., Nr 130, poz. 880),

6.        Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r., Nr 137, poz. 984 ze zmianami).

Tryb odwoławczy

W przypadku wniesienia przez Burmistrza sprzeciwu w drodze decyzji, odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Szadek w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Uwagi i dodatkowe informacje

Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3/dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.

W przypadku przekroczenia ram zwykłego korzystania z wód , konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Przekracza się zwykłe ramy korzystania z wód m. in. w przypadku:  korzystania z oczyszczalni na potrzeby działalności gospodarczej, gdy oczyszczone ścieki wprowadzone będą do wód lub do ziemi w ilości przekraczającej 5 m3/dobę.

Eksploatujący oczyszczalnię jest zobowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Oczyszczalnię objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest ona już eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta obowiązkiem.

Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji, lub informację zmianie danych ze zgłoszenia. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmianie danych.

 

Opracował: Zbigniew Augustyniak

 

WNIOSEKInformacja opublikowana przez:
  Sylwester Urbaniak dnia 26 wrzesień 2012 godz. 14:12
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Sylwester Urbaniak dnia 12 październik 2012 godz. 12:17
Liczba odsłon:
  4732 od 26 wrzesień 2012 godz. 14:12  (średnio 2.27 odsłon/dobę)

Urząd Gminy i Miasta Szadek
tel. 8215004
fax. 8215773
urzad@ugimszadek.pl