0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

 


Akty prawne podlegające ogłaszaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego » 2014 rok


UCHWAŁA NR XLI/271/2014 RADY GMINY I MIASTA SZADEK w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Szadek na lata 2014-2018

 

Uchwała Nr XLII/280/2014 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 19 marca 2014r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania

 

Uchwała Nr XLII/282/2014 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 19 marca 2014r. w sprawie określenia stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, świadcz

 

Uchwała Nr XLII/283/2014 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 19 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

 

Uchwała Nr XLII/284/2014 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 19 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w za

 

UCHWAŁA NR XLII/285/2014 RADY GMINY I MIASTA SZADEK z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim progr

 

UCHWAŁA NR XLV/311/2014 RADY GMINY I MIASTA SZADEK z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz określenia sposobu jej poboru na terenie Gminy i Miasta Szadek

 

UCHWAŁA NR XLV/316/2014 RADY GMINY I MIASTA SZADEK z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/187/2012 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odp

 

UCHWAŁA NR XLV/317/2014 RADY GMINY I MIASTA SZADEK z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/189/2012 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunaln

 

POROZUMIENIE NR 12/2014 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

 

SPRAWOZDANIE NR 1/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA SZADEK z dnia 18 czerwca 2014 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Szadek za 2013 rok

 

Uchwała Nr XLV/310/2014 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska „Mój Rynek” w Szadku

 

Uchwała Nr XLV/313/2014 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie zasad dodatkowego oznaczenia taksówek oraz stref cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie taksówkami na terenie Gminy i Miasta Szadek

 

Uchwała nr XLV/312/2014 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę i Miasto Szadek publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych

 

UCHWAŁA NR XLVII/323/2014 RADY GMINY I MIASTA SZADEK z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej publicznej

 

UCHWAŁA NR XLVII/324/2014 RADY GMINY I MIASTA SZADEK z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych

 

Uchwała nr XLVII/331/2014 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 29 sierpnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia ''Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Szadek na lata 2013-2032''

 

Uchwała nr XLIX/340/2014 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 25 września 2014 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania

 

Uchwała nr L/344/2014 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 20 października 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz określenia sposobu jej poboru na terenie Gminy i Miasta Szadek

 

Uchwała nr II/7/2014 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt (q) żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na 2015 rok

 

Uchwała nr II/8/2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015

 

Uchwała nr II/9/2014 w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/188/2012 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Uchwała nr II/11/2014 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina i Miasto Szadek

 

Uchwała nr II/12/2014 w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina i Miasto Szadek

 

#p5299#Informacja opublikowana przez:
  Sylwester Urbaniak dnia 9 lipiec 2014 godz. 10:00
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Sylwester Urbaniak dnia 13 luty 2015 godz. 19:53
Liczba odsłon:
  2777 od 9 lipiec 2014 godz. 10:00  (średnio 1.79 odsłon/dobę)

Urząd Gminy i Miasta Szadek
tel. 8215004
fax. 8215773
urzad@ugimszadek.pl